domingo, 17 de julho de 2011

Vocábulário -Yorùbá Corpo

Ara
Corpo
VerbetePronúnciaDescrição
abẹ́ábéorgão genital
abíyáábíiáaxilas, sovaco
agbáriáguibáricrânio
agbáríáguibárícouro cabeludo
agbáríáguibárícaveira
àgbọ̀nàguibônqueixo
ahọ̀nárrônlíngua
akúraácúrácadáver
apáápábraço
àpò ìtọ̀àpò ìtôbexiga
àpòokùnàpòôcùnestômago
àpòtòàpòtòbexiga
araárácorpo
ara kíkúárá quícúcadáver
asọmọgbèássómóguibèdedo anular
àtànpàkóàtànpàcópolegar
àtànpàkó ẹsẹàtànpàcó éssédedão do pé
àtàríàtàrícoroa
àtẹ́lẹàtélésola do pé
àtẹ́lẹsẹ́àtéléssésola do pé
àtẹ́lẹwọ́àtéléuópalma da mão
àtẹ́sẹ̀àtéssêsola do pé
àtẹ́wọ́àtéuópalma da mão
awọáuópele humana
awọ epọ̀náuó êpônescroto
awọn ẹ̀yàa araáuón êiàá árámembros
àyààiàpeito
baààrunbáààrúndedo médio
bébé ìdíbébé ìdíquadril
bèbè ojúbèbè ôdjúsobrancelha
ẹ̀dòêdòpulmão
ẹ́dọ̀fòròédôfòròpulmão
ẹ̀dọ̀kiêdôquifígado
eegunêêgúnosso
eegun àgbọ̀nêêgún àguibônmandíbula
eegun ẹ̀hìnêêgún êrrìnespinha
eegun ẹ̀hìnêêgún êrrìnespinha dorsal
eegun ìhàêêgún ìrràcostela
eegun ọrùnêêgún órùnparte superior da espinha (no pescoço)
èékánnáèécánnáunha
èékánná ẹsẹ́èécánná ésséunha do pé
èékánná ọsọ́èécánná óssóunha da mão
ẹ̀ẹ̀kẹ́êêquébochecha
èémíèémírespiração
ééwoééuôfurúnculo
ẹfọ́n ìhàéfón ìrràcostelas
ẹ̀gbẹ́êguibélado do corpo
ẹ̀gbẹ́ òsìêguibé òssìlado esquerdo
ẹ̀gbẹ́ ọ̀túnêguibé ôtúnlado direito
egungunêgúngúnosso
ehínêrríndente
ẹ̀hìnêrrìncostas
ẹhìn ẹsẹ̀érrìn éssêcostas da perna
ẹ̀jẹ̀êdjêsangue
èjìkàèdjìcàombro
ékúnécúnjoelho
ẹniénipessoa, alguém
ènìyànènìiànpessoa
ẹnuénúboca
epọ̀nêpôntestículo
ẹranaraéránárámúsculo
ẹ̀rẹ̀kẹ́êrêquébochecha
ẹ̀rí ọkànêrí ócànconsciência
èròèròpensamento
ẹsẹ̀éssêpata, pé, perna
ẹ̀ṣẹ́êxépunho
ètèètèlábio
ètè isálẹètè issálélábio inferior
ètè òkèètè òquèlábio superior
etíêtíorelha
eyínêiíndente
ẹ̀yìnêiìncostas
ẹyinojúéiinôdjúglobo ocular
èyítogajuèiítôgádjúdedo médio
fùrọ̀fùrôânus
fùrọ̀fùrôextremidade traseira
fùrọ̀fùrônádegas
gbọnsẹguibónsséexcreção
gbọnsẹguibónsséfezes
gìgìrísẹ̀guìguìríssêcalcanhar
gìgísẹ̀guìguíssêcalcanhar
gògóngògògóngògogó, pomo de adão
ibàdíibàdíquadril
ìdíìdínádega
ìdódóìdódóumbigo
ìfá bẹ̀láìfá bêládedo indicador
igbá àyàiguibá àiàossos do peito
ìgbẹ́ìguibéfezes
ìgbẹ́ìguibéexcreção
ìgbọ́nìguibónqueixo
ìgbọ́nwọ́ìguibónuócotovelo
igun ẹsẹ̀igún éssêcalcanhar
igun ọwọ́igún óuójunta
igunpáigúnpácotovelo
ihàirràlado do corpo
ihò ìdíirrò ìdíânus
ihò imúirrò imúnarina
ìkaìcádedo
ìka ẹsẹ̀ìcá éssêsapato
ìka ọwọ́ìcá óuómão
ikùnicùnestômago
ikùnicùnabdomen
ikùnicùnbarriga
ilé-ọmọilé-ómóventre
ilé-ọmọilé-ómóútero
imúimúnariz
inúinúventre
ìpàkọ́ìpàcónuca
ìpénpéjúìpénpédjúpálpebra
irunirúncabelo
irun abíyáirún ábíiácabelo das axilas
irun-ètèirún-ètèbigode
irun-imúirún-imúbigode
irunmúirúnmúbigode
irun-ojúirún-ôdjúsobrancelha
iṣanixántendão
iṣanixánnervo
iṣanixánmúsculo
itanitáncoxa
itọ́itósaliva
itọnitóncoxa
iwájúiuádjútesta
kókó ọmúcócó ómúmamilo
kórócórócaroço
kórópọ̀ncórópôntestículos
kúrúmbetecúrúmbêtêdedinho
làágùnlàágùntranspirar
òbòòbòvagina
ọ̀dọ̀ôdôpresença de alguém
ódunlábẹ̀ódúnlábêdedo indicador
ọ̀funôfúngarganta
ohùnôrrùnvoz
ojúôdjúolho
ojúôdjúrosto, face
ojú ẹsẹ̀ôdjú éssêpegada
ojúgunôdjúgúncanela
ọkànócàncoração
okóôcópênis
ókúnócúnjoelho
ọmọ ìkaómó ìcádedos
ọmọdìnrinómódìnrindedinho
ọmọdìnrin ẹsẹ̀ómódìnrin éssêsapatinho
ọmọnkasẹ̀ómóncássêsapato
ọmọnríìkaómónríìcáponta do dedo
ọmúómúseio, peito
ọmúómúmamilo
ọ̀na ọ̀funôná ôfúngarganta
òógùnòógùntranspiração
òógùnòógùnsuor
ọpá ẹ̀hìnópá êrrìnespinha dorsal
ọpá ẹ̀hìnópá êrrìnespinha
ọpọlọópólócérebro
ọ̀pọ̀lọ́sẹ́ôpôlóssépanturrilha da perna
oríôrícabeça
orí ọwọ́ôrí óuócostas da mão
oríìkaôríìcáponta do dedo
oríìke ìkaôríìquê ìcájunta
oróhùnôrórrùnomoplata
òrùkayẹmiòrùcáiémidedo anular
orúkúnôrúcúnjoelho
ọrùnórùnpescoço
ọrùn ẹesẹ̀órùn éêssêtornozelo
ọrùn ọowọ́órùn óôuópulso
orúnkúnôrúncúnjoelhos
ọwọ́óuómão
ọwọ́ òsióuó òssimão esquerda
ọwọ́ ọ̀tùnóuó ôtùnmão direita
ọyànóiànseios
tọ́katócáponta (dedo)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

[RED][B]AO COMENTAR UM ARTIGO VOCÊ INCENTIVA O ESCRITOR A POSTAR MAIS

Livros de Umbanda Candomblé,Santo daime,ayahuasca,Magia,Bruxaria em pdf Gratis