domingo, 17 de julho de 2011

Vocábulário -Yorùbá Cores

Àwọn áwọ̀

Cores
VerbetePronúnciaClasseDescrição
áwọ̀áuôadj.cor
àwọ àlukọ̀àuó àlúcôadj.roxo
àwọ aroàuó árôadj.azul
àwọ búráwùnàuó búráuùnadj.castanho
àwọ dúdúàuó dúdúadj.preto
àwọ eléerúàuó êléêrúadj.cinzento
àwọ ewéàuó êuéadj.verde
àwọ fàdákààuó fàdácàadj.prata
àwọ funfunàuó fúnfúnadj.branco
àwọ òdodoàuó òdôdôadj.amarelo
àwọ ojú òrunàuó ôdjú òrúnadj.azul
àwọ orísirísiàuó ôríssiríssis.cores variadas
àwọ pakoàuó pácôadj.marron
àwọ pupa bi èjèàuó púpá bi èdjèadj.avermelhado
àwọ pupa fẹ́rẹ́àuó púpá féréadj.cor de rosa
àwọ pupa rúsúrúsúàuó púpá rússúrússúadj.amarelo
àwọ wúrààuó uúràadj.ouro
àwọ yẹlòàuó iélòadj.amarelo
búlúúbúlúúadj.azul
elésè àlukọ̀êléssè àlúcôadj.roxo
irú àwọ̀ kanirú àuô cánadj.bege
ìyeyèìiêièadj.amarelo
lukusùlúcússùadj.azul
ododóôdôdóadj.escarlate
ti wúràti uúràadj.dourado
wúràuúràs.ouro

Nenhum comentário:

Postar um comentário

[RED][B]AO COMENTAR UM ARTIGO VOCÊ INCENTIVA O ESCRITOR A POSTAR MAIS

Livros de Umbanda Candomblé,Santo daime,ayahuasca,Magia,Bruxaria em pdf Gratis