domingo, 17 de julho de 2011

Vocábulário -Yorùbá Família

ẹbí

Família
VerbeteFonéticaClasseDescrição
omo ìsàmì obìnrinômô ìssàmì ôbìnrinafilhada
omo ìsàmì okùnrinômô ìssàmì ôcùnrinafilhado
ìyá àgbaìiá àguibás.avó
ìyá ńláìiá nlás.avó
bàbá àgbabàbá àguibás.avô
bàbá nlábàbá nláavô
ìyá bàbá ńláìiá bàbá nlás.bisavó
bàba bàbánlábàbá bàbánlás.bisavô
bàba ìyá lábàbá ìiá lábisavô
ìya ìyá ńláìiá ìiá nlás.bisavô
àna obìnrinàná ôbìnrincunhada
àna okùnrinàná ôcùnrincunhado
ayaáiás.espôsa
ìyàwóìiàuós.espôsa
ọmọ obìnrinómó ôbìnrins.m.filha
àgbàbọ́àguibàbós.f.filha adotiva
ọmọkùnrinómócùnrins.filho
àgbàbọ́àguibàbós.m.filho adotivo
ọmọ àgbabóómó àguibábófilho adotivo
àbúrò obìnrinàbúrò ôbìnrins.irmã mais nova
ẹ̀gbọ́n obìnrinêguibón ôbìnrins.irmã mais velha
àbúrò okùnrinàbúrò ôcùnrins.irmão mais novo
ẹ̀gbọ́n okùnrinêguibón ôcùnrinirmão mais velho
aya bàbá ẹniáiá bàbá énis.madrasta
ìya ìsàmììiá ìssàmìs.madrinha
ìyàwó ọmọ ẹniìiàuó ómó énis.nora
ọkọ ìyá ẹniócó ìiá énis.padrasto
bàbá ìsàmìbàbá ìssàmìs;padrinho
bàbábàbás.pai, papai
ọmọ arábìnrinómó árábìnrinsobrinha
ọmọ arábìnrinómó árábìnrins.m.sobrinha
ọmọ arábìnrinómó árábìnrins.f.sobrinha
ọmọ arákùnrinómó árácùnrins.f.sobrinha
ọmọ arákùnrinómó árácùnrins.m.sobrinho
ìyá ìyàwóìiá ìiàuós.sogra
ìyákọìiácósogra
bàbá ìyàwóbàbá ìiàuósogro
bàbá ọkọbàbá ócós.sogro
arákùnrin ìyáárácùnrin ìiás.titia
arákùnrin bàbáárácùnrin bàbás.titio

Nenhum comentário:

Postar um comentário

[RED][B]AO COMENTAR UM ARTIGO VOCÊ INCENTIVA O ESCRITOR A POSTAR MAIS

Livros de Umbanda Candomblé,Santo daime,ayahuasca,Magia,Bruxaria em pdf Gratis